SuperStar_LTD-BlogPost

กิจกรรม Super Star คือ กิจกรรมพิเศษจาก ไลน์ ประเทศไทย สำหรับ ครีเอเตอร์ ซึ่งมี Author ID ผ่าน (http://creator.line.me) ที่เป็นผู้ชนะรางวัลจากกิจกรรม Rising Stars ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 หรือ เป็นผู้ที่มีผลงานสติกเกอร์โดดเด่นในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ภายใต้รายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. เงื่อนไขกติกาการร่วมสนุกกิจกรรม

1.1 บริษัทจะคัดเลือก ผู้ชนะกิจกรรม Super Star จาก 2 วิธี คือ

1) ครีเอเตอร์ทุกท่านที่เป็นผู้ชนะรางวัลจากกิจกรรม Rising Stars เป็นครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 โดยบริษัทจะเริ่มนับช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564

(โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรม Rising Stars ได้ที่ http://creator-mag.line.me/th/rising-star.html)

2) ครีเอเตอร์ที่มีผลงานสติกเกอร์โดดเด่นในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2561-2563) จำนวนไม่เกิน 5 ท่าน โดยบริษัทจะพิจารณาจากคุณภาพของสติกเกอร์ ปริมาณสติกเกอร์ และยอดขายสติกเกอร์ ประกอบกัน

1.2 ครีเอเตอร์ ผู้มีสิทธิ์ชนะในกิจกรรมนี้ สามารถเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ก็ได้

1.3 สติกเกอร์ใดที่บริษัทเห็นว่ามีความเหมือนคล้ายกับสติกเกอร์ของผู้อื่น ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ครีเอเตอร์ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเป็นผู้ชนะรางวัลจากกิจกรรมนี้

2. รายละเอียดรางวัลและการประกาศรางวัล

2.1 ผู้ชนะจากกิจกรรมนี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้

1) สิทธิได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายสติกเกอร์ทางการ (Official Stickers) มากยิ่งขึ้น เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีปฏิทิน เมื่อผู้ชนะรางวัลได้ออกสติกเกอร์ทางการ (Official Stickers) ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัท

2) ได้รับแถบ Artwork สุดพิเศษ คำว่า “Super Star” โดยบริษัทจะติดแถบดังกล่าวการโปรโมทสติกเกอร์ทางการ

3) ได้รับถ้วยรางวัล Super Star มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท

4) ได้รับโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกับทีมงานไลน์สติกเกอร์ของบริษัทอย่างใกล้ชิด

5) ได้รับโอกาสที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษของไลน์สติกเกอร์ (LINE STICKERS) และทำเวิร์คช็อป (Workshop) ในฐานะแขกรับเชิญหรือวิทยากร

6) ได้รับโอกาสที่จะเข้าร่วมโปรเจกต์ Licensing Business ของบริษัท

2.2 บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัลภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 ผ่านช่องทาง LINE Creators OA และ LINE Today ต่อไป

3. กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้

4. บริษัทจะมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนในการรับสิทธิพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการจัดการกิจกรรมนี้ เพื่อให้สามารถตอบรับการร้องขอหรือสอบถามจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือเพื่อประโยชน์ไปใช้ในการวิจัยการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 หรืออาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ข้อมูลเพิ่มเติมที่ (https://terms.line.me/line_genlctpp)

5. พนักงานของบริษัทและครอบครัวของพนักงาน รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ แต่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

6. การเป็นผู้ชนะรางวัลและสิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถเปลี่ยนมูลค่ารางวัลเป็นบัตรกำนัล หรือตัวเลือกอื่น ๆ ได้

7. ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ชนะรางวัลได้ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัลตามข้อ 2.2 ให้ถือว่าผู้ชนะดังกล่าวสละสิทธิ์รับรางวัลทันที

8. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ชนะรางวัลและไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัล ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

10. หากข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้กับข้อความที่ปรากฏบนเว็บไซต์มีความขัดแย้งกัน ให้ยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นที่สุด

11. การตัดสินใด ๆ ของบริษัท หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้นนี้