BlogPost-1 copy

LINE Creators Market ขอแจ้งให้ทราบว่าจะมีการจัดกิจกรรม "สติกเกอร์ชื่อ สติกเกอร์ส่งความสุข" ในช่วง 10 ธันวาคม 2565 - 15 มกราคม 2566 เพื่อเป็นกิจกรรมพิเศษ


ระยะเวลารับคำขอพิจารณาสติกเกอร์เพื่อร่วมกิจกรรม
15 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 15 ธันวาคม 2565 เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย) 

ระยะเวลาการโปรโมทสติกเกอร์ผ่านแบนเนอร์
10 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. -  15 มกราคม 2566 เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย) 


ครีเอเตอร์ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้ 


▼ เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม 
ครีเอเตอร์ต้องสมัครการเข้าร่วมกิจกรรมจากเว็บไซต์ Creators Market เท่านั้น (http://creator.line.me/) และไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ผ่านแอพพลิเคชัน LINE Sticker Maker ได้
•ครีเอเตอร์จะต้องส่งสติกเกอร์ตั้งแต่ 8 ภาพขึ้นไป ต่อ 1 ชุด และสติกเกอร์ดังกล่าวจะต้องมีราคาจำหน่ายตั้งแต่ 35 บาทขึ้นไป อย่างไรก็ดี ครีเอเตอร์สามารถส่งจำนวนภาพสติกเกอร์ หรือกำหนดราคาของสติกเกอร์ที่ร่วมกิจกรรมนี้มากกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ก็ได้
•สติกเกอร์ที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมนี้จะต้องเป็นสติกเกอร์ใหม่เท่านั้น (สติกเกอร์ที่เปิดจำหน่ายไปแล้วแต่ขออัพเดตไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้) และจะต้องเป็นสติกเกอร์ที่ใช้สำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (เช่นสติกเกอร์ชื่อคน) สติกเกอร์เติมคำ หรือสติกเกอร์ข้อความ เท่านั้น จึงจะสามารถเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้
•สติกเกอร์รูปหลักจะต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธีมสติกเกอร์ชื่อ สติกเกอร์ส่งความสุข และจะต้องมีสติกเกอร์ในชุดอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง(รวมรูปหลักแล้ว) ที่มีเนื้อหาและรูปแบบดีไซน์ที่เกี่ยวข้องกับธีมสติกเกอร์ชื่อ สติกเกอร์ส่งความสุข เช่น คาแรคเตอร์ ความรู้สึก และ/หรือ คำพูดของสติกเกอร์ รวมไปถึงองค์ประกอบต่างๆ จะต้องอยู่ในธีมวันการอวยพรเพื่อเฉลิมฉลองวันปีใหม่ จากสติกเกอร์ทั้งหมด เช่น ในกรณีที่ครีเอเตอร์นำส่งสติกเกอร์ 1 เซ็ต จำนวน 40 ภาพ จะต้องมีสติกเกอร์เกี่ยวกับสติกเกอร์ชื่อ สติกเกอร์ส่งความสุข อย่างน้อย จำนวน 20 ภาพ
•ถ้าสติกเกอร์มีเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวเบื้องต้นจะถือว่าไม่ผ่านการพิจารณาและไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ 

หมายเหตุ
•ครีเอเตอร์ควรยื่นผลงาน10 วันล่วงหน้า ก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2565 และหากผลงานสติกเกอร์ของครีเอเตอร์ถูกปฏิเสธโดยบริษัท ครีเอเตอร์ต้องรีบดำเนินการแก้ไขและนำส่งผลงานสติกเกอร์ใหม่อีกครั้งภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
•ครีเอเตอร์รับทราบและยินยอมว่า ในกรณีที่ครีเอเตอร์ยื่นผลงานช้ากว่า 10 วันล่วงหน้า ก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ครีเอเตอร์อาจจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ เนื่องจากบริษัทอาจไม่สามารถพิจารณาคำขอผลงานสติกเกอร์ทั้งหมดได้ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565


▼ ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม 
1.เตรียมสติกเกอร์ชุดใหม่ที่มีเนื้อหาพิเศษสำหรับธีมสติกเกอร์ชื่อ สติกเกอร์ส่งความสุข
2.ไปที่‘แก้ไขสติกเกอร์’ > ‘ข้อมูลจำหน่าย’ แล้วทำเครื่องหมายในช่อง ‘ร่วมแคมเปญ’ ในหัวข้อ "สติกเกอร์ชื่อ สติกเกอร์ส่งความสุข” ที่จะเพิ่มขึ้นใหม่
3.ยื่นคำขอให้พิจารณาสติกเกอร์

▼ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป 
•กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย ไลน์ คอร์ปอเรชั่น และบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ รางวัลมูลค่าซึ่งมากกว่า1,000 บาท ขึ้นไป จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราที่กฎหมายกำหนด

•บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งได้แก่ ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว (เช่น ชื่อ-นามสกุล ชื่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์) ข้อมูลการติดต่อ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์) ข้อมูลตัวบ่งชี้ภายในที่กำหนดโดยบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม (เช่น เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม) เอกสารส่วนตัว (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) (1) เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัคร/ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (2) เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตน/คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (3) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม (4) เพื่อติดต่อสื่อสาร ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (5) เพื่อส่งมอบสิทธิประโยชน์/ของรางวัล/ของสมนาคุณให้แก่ผู้ชนะรางวัล/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (6) เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของบริษัทตามกฎหมาย (7) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางการตลาด และเพื่อวัดประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่กิจกรรมสิ้นสุดลง หรืออาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp

•สติกเกอร์จะถูกปฏิเสธหากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขกิจกรรมแม้ว่าเนื้อหาสติกเกอร์จะไม่มีปัญหาใด ๆ ก็ตาม ครีเอเตอร์ต้องแก้ไขสติกเกอร์ให้ตรงตามเงื่อนไข หรือลบเครื่องหมายในช่องเข้าร่วมแคมเปญ เพื่อออกจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
•ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ คือ ครีเอเตอร์ซึ่งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

•พนักงานของบริษัทและครอบครัวของพนักงานรวมถึงบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ แต่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลนี้
•ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาคำขอเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นกับจำนวนผู้ยื่นคำขอ
•สติกเกอร์ที่ร่วมกิจกรรมนี้ คือ สติกเกอร์ที่ผ่านการพิจารณาและเริ่มจำหน่ายโปรโมทพิเศษระหว่างวันที่ 

10 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 15 มกราคม 2566 เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย) 

•หลังสิ้นสุดช่วงกิจกรรมนี้สติกเกอร์จะยังคงเปิดจำหน่ายต่อไปที่ร้านค้าสติกเกอร์ ในแอพพลิเคชั่นไลน์ และร้านค้าใน LINE STORE (http://store.line.me/)
•สติกเกอร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะไม่สามารถนำไปใช้ในการเข้าร่วมโปรแกรม New Star, Rising Star, Creators Club (Rookies Creators Club and Master Creators Club) หรือโปรแกรมอื่น ๆ ได้
•การตัดสินใด ๆ ของบริษัท หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

LINE CREATORS MARKET หวังว่าจะได้เห็นผลงานสติกเกอร์จากครีเอเตอร์ทุกท่านเร็ว ๆ นี้ 
ขอขอบคุณครีเอเตอร์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน LINE CREATORS MARKET อย่างเสมอมา

LINE Creators Market: http://creator.line.me/